Dutch English
 
share


Eiso Bergsma BV - Algemene voorwaarden  


Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EISO BERGSMA B.V.
GEVESTIGD TE AMSTERDAM, NIEUW ZEELANDWEG 7, ZOALS
GEDEPONEERD OP 1 JULI 2003 TER GRIFFE VAN DE KAMER
VAN KOOPHANDEL TE AMSTERDAM

Artikel 1 – Toepasselijkheid en wijziging van de voorwaarden

1.1 De algemene voorwaarden van Eiso Bergsma B.V., hierna te noemen “Bergsma”, zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, prijsopgave, bevestigingen en op alle overeenkomsten die Bergsma met de wederpartij, hierna te noemen “afnemer”, sluit en de uitvoering daarvan. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Indien een individuele bepaling in deze algemene voorwaarden of in deze overeenkomst tussen Bergsma en de afnemer ongeldig blijkt te zijn, dan tast dit niet de geldigheid van overige bepalingen van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst aan, noch de geldigheid van de overeenkomst zelf, waarvan de algemene voorwaarden onderdeel uitmaken. Partijen zullen de ongeldige bepaling vervangen door een nieuwe bepaling die qua doel en strekking zo dicht mogelijk bij de niet-geldige bepaling ligt.

1.3 Bergsma is bevoegd in redelijkheid wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden niet eerder in werking dan een maand nadat de afnemer hiervan in redelijkheid heeft kunnen kennisnemen.

1.4 Overeenkomsten waarop wijzigingen van de algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen zonder dat dit tot enige schadevergoeding verplicht, door de afnemer kunnen worden opgezegd, mits de opzegging geschiedt binnen twee weken nadat de wijzigingen door Bergsma aan de afnemer zijn meegedeeld c.q. deze hiervan in redelijkheid heeft kunnen kennisnemen en de afnemer aantoont dat wijziging van de algemene voorwaarden de opzegging van de overeenkomst op redelijke gronden rechtvaardigt.

Artikel 2 – Offertes en prijzen

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Bergsma, in welke vorm dan ook gedaan en welk onderwerp ook betreffende, zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van
veertien dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2 De door Bergsma genoemde tarieven en prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en/of andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

2.3 Bij zendingen met een waarde boven euro 450,00 exclusief BTW, zijn de zendingen binnen Amsterdam in de offerte begrepen. Bij zendingen buiten Amsterdam worden de vrachtkosten apart aan de afnemer in rekening gebracht. Bij zendingen met een waarde beneden de euro 50,00, exclusief BTW, wordt tevens euro 10,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.


2.4 Verhogingen van arbeidslonen of van de kostprijzen van de grondstoffen of materialen, voor zover die onmiddellijk ter zake van de overeengekomen prestatie worden besteed, respectievelijk gebruikt en die zich meer dan drie maanden na het aangaan van een overeenkomst voordoen, zullen door Bergsma mogen worden doorberekend, zonder enige verdere opslag

2.5 Eventuele installatiekosten, montagekosten en andere in verband met de levering te maken kosten zijn niet in de prijs begrepen.

Artikel 3 – Levering en eigendomsovergang

3.1 Levering geschiedt af magazijn. De goederen worden vervoerd voor risico van de afnemer.

3.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt een overeengekomen levertijd als indicatief en houdt deze geen fatale termijn in. Bij niet-tijdige aflevering dient de afnemer Bergsma dan ook schriftelijk in gebreke te stellen, met inachtneming van een redelijke termijn.


3.3 Aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Bergsma en eventueel te verlenen dan wel over te dragen rechten blijven aan Bergsma voorbehouden, zolang de afnemer niet volledig de tegenprestatie heeft geleverd die uit hoofde van de met Bergsma aangegane overeenkomst tot levering van zaken of tot dienstverlening in verband daarmee verschuldigd is. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vordering die Bergsma jegens afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van afnemer in de nakoming van zodanige overeenkomst(en). Niettemin zal de afnemer na (schriftelijke) toestemming van Bergsma, dergelijke zaken verder mogen verkopen, doch uitsluitend voor zover dat in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf gebruikelijk is. De zaken mogen echter niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid op een vordering van een derde.

Artikel 4 – Garantie en aansprakelijkheid

4.1 Bergsma garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp -, materiaal - of fabricagefouten tot drie maanden na levering.

4.2 Indien een zaak een ontwerp -, materiaal - of fabricagefout vertoont, heeft de afnemer recht op herstel van deze zaak. Bergsma kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De afnemer heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste of onzorgvuldige behandeling van de geleverde waar.

4.3 Bergsma is nimmer verplicht – en afnemer vrijwaart Bergsma voor aanspraken van derden ter zake – tot vergoeding van direct of indirect geleden schade uit welke hoofde of door welke oorzaak ook, behoudens in geval van opzet of grove schuld. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, is uitdrukkelijk uitgesloten. De aansprakelijkheid van Bergsma is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende goederenexclusief BTW. Bergsma is evenmin aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak ook, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Bergsma.

4.4 De afnemer zal geen rechten jegens Bergsma inroepen of geldend maken wanneer daardoor Bergsma verdergaande prestaties zou moeten leveren dan in dit artikel is voorzien.

4.5 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts) personen waarvan Bergsma zich in de rechtsverhouding jegens de afnemer bedient.

Artikel 5 – Gebreken en klachttermijnen

5.1 De afnemer dient de gekochte zaken bij de aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk
te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de afnemer na te gaan of het geleverde aan de
overeenkomst beantwoordt te weten:
of de juiste zaken zijn geleverd;
of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen;
of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

5.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de afnemer deze binnen veertien dagen na ontvangst van de goederen te melden aan Bergsma.

5.3 Niet zichtbare gebreken dient de afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen zestig dagen na ontvangst van de goederen te melden aan Bergsma.

5.4 Melding van klachten in de zin van vorengaande leden dient schriftelijk plaats te vinden.

Artikel 6 – Overmacht

6.1 Bergsma is te allen tijde gerechtigd de nakoming van een of meer verplichtingen uit de
overeenkomst met de afnemer op te schoren in geval van overmacht aan de zijde van
Bergsma, zonder dat Bergsma tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden.

6.2 Van overmacht aan de zijde van Bergsma is sprake indien Bergsma verhinderd wordt aan
haar verplichtingen uit de overeenkomst of de voorbereiding daarvan te voldoen,
ten gevolge van omstandigheden buiten de directe invloedssfeer van de directie en/of
andere leidinggevenden binnen Bergsma.

6.3 Indien Bergsma als gevolg van een overmachtsituatie gedurende een periode van een
maand of langer niet in staat is haar verplichtingen uit de overeenkomst met de afnemer na
te komen, is de afnemer gerechtigd de overeenkomst met Bergsma te ontbinden, zonder
dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 7 – Betaling

7.1 Betaling dient zonder korting of verrekening te geschieden binnen veertien dagen na
factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op een daartoe door
Bergsma aangegeven bankrekening. Na het verstrijken van veertien dagen na de
factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim en is hij vanaf dat moment over
het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% boven de alsdan geldende wettelijke
rente op jaarbasis.

7.2 Ingeval van liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling van de
afnemer zullen de verplichtingen van de afnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 8 – incassokosten

8.1 Is de afnemer in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een
of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten van voldoening buiten
rechte voor zijn rekening. In ieder geval is de afnemer een vast bedrag aan
administratiekosten van euro 125,00 verschuldigd. Daarenboven is de afnemer een
volgende toeslag verschuldigd, berekend naar een percentage van het desbetreffende te
betalen bedrag en wel als volgt te berekenen:
- over de eerste euro 3.000,00 15%
- over het meerdere tot euro 4.500,00 14%
- over het meerdere tot euro 11.000,00 10%
- over het meerdere tot euro 23.000,00 8%
- over het meerdere tot euro 45.000,00 6%
- over het meerdere 4%

8.2 Indien Bergsma kan aantonen in redelijkheid buiten rechte hogere kosten te hebben
gemaakt, dan komen ook deze voor vergoeding door de afnemer in aanmerking.

8.3 Alle kosten verbonden aan gerechtelijke incasso komen voor rekening van de afnemer.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op elke overeenkomst tussen Bergsma en afnemer en de uitvoering daarvan is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop
Deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te
Amsterdam, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Gedaan te Amsterdam, 1 juli 2003


E.G. Bergsma
directeur

Bekijk of download hieronder onze voorwaarden als PDF bestand.